Bağımsız denetim kriterleri yeniden düzenlendi

Buna göre, Türkiye’deki yatı­rım ortamının daha şeffaf ve gü­venilir hale getirilmesini, ortak­lar ve üçüncü kişilerin şirketler hakkında daha sağlıklı kararlar alabilmesini sağlamak amacıy­la yapılan ve şirketlerin finansal tablolarının tüm önemli yönle­riyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazır­lanıp hazırlanmadığı konusunda finansal tablo kullanıcılarına ma­kul bir güvence sağlayan bağımsız denetim, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca Cum­hurbaşkanı Kararı ile belirlenen şirketler için zorunlu kılındı.

Eşik değerler değişti

Bu kapsamda, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlan­ması ve bağımsız denetim kapsa­mının yeniden belirlenmesi ihti­yacı çerçevesinde genel denetim kriterleri için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sı­rasıyla 75 milyon lira, 150 milyon lira ve 150 kişi olarak belirlendi. Halka açık sayılan şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 30 milyon lira, 40 milyon lira ve 50 kişi ola­rak düzenlendi. Karar’a ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 60 milyon lira, 80 milyon lira ve 100 kişi olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Kararı’yla ta­sarruf finansman şirketleri Ka­rar’a ekli (I) sayılı listeye eklen­di, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun düzenlemeleri uya­rınca bağımsız denetimden mu­af tutulan şirketler Karar’a ekli (II) sayılı listeden çıkarıldı. Ban­kacılık Düzenleme ve Denetle­me Kurulu tarafından Finansal Kiralama, Faktoring, Finans­man ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun Geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafın­dan atanan tasfiye komisyonla­rınca yürütülen tasarruf finans­man şirketleri bağımsız dene­timden muaf tutuldu.

En az iki kriter

Aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımın­dan yeniden belirlenen ölçütler­den en az ikisinin eşik değerleri­ni art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, 1 Ocak 2023 tari­hinden itibaren bağımsız dene­time tabi olacak. Diğer taraftan, 2022 hesap döneminde bağım­sız denetime tabi olacak şirket­ler için 2018/11597 sayılı Bakan­lar Kurulu Kararı’nda belirlenen eşik değerler geçerli olacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir