Niğde’de Yeni Yıla Huzur ve Güven İçinde Giriliyor

Niğde’de vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla il genelinde güvenlik tedbirleri alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yıl prog­ram­la­rı do­la­yı­sıy­la insan yo­ğun­lu­ğu­nun ar­ta­bi­le­ce­ği, konaklama te­sis­le­ri, eğ­len­ce me­kan­la­rı, res­to­ran, kafe ve ben­ze­ri yer­ler­de etkin de­ne­tim­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek olup, gö­rev­li per­so­nel sa­yı­sı ar­tı­rı­la­cak.

Va­tan­daş­la­rın yoğun bu­lun­du­ğu oto­gar ve toplu ta­şı­ma araç­la­rı­na ait is­tas­yon­lar­da, kut­la­ma ger­çek­leş­ti­ri­len mey­dan ve alan ile eğ­len­ce yer­le­rin­de gü­ven­lik bi­rim­le­rin­ce ted­bir­ alınacak.

Niğde’de polis ekipleri gündüz 24, gece ise 48 yaya devriye, 20 trafik, 23 asayiş ekibi olmak üzere 460 personel, ilçelerde ise 6 trafik, 18 asayiş ekibi ile 24 noktada toplam 147 personel olmak üzere İl genelinde 607 polis memuru görev ya­pa­cak.

Jan­dar­ma ekipleri ise toplam 10 bölgede kontrol ve arama noktası oluşturup, 13 trafik, 142 asayiş timi, 41 diğer unsur olmak üzere 196 ekip ve toplam 656 personelle görev ya­pa­cak.

Polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­ce, sağ­lık ku­rum­la­rın­da ye­te­ri kadar personel görev­len­di­ri­lerek acil ser­vis hiz­met­le­ri dahil olmak üzere ek­sik­siz sağ­lık hiz­me­ti ve­ril­me­si sağ­la­nacak.

Niğde Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca, İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı yan­gın ve ben­ze­ri teh­li­ke­le­re karşı ha­zır­lık ya­parak teyakkuz ha­lin­de bu­lu­na­cak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x